DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.

ABONE OL
8 Ocak 2023 20:00
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

KKTC mevzuatına hüküm olmasa da ödenebilirYaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya K.K.T.C. mevzuatında amel sonu tazminatı, emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatı adı altında toptan ödeme yapılmasını mecbur kılan bir düzenlemenin bulunmadığı; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 7. maddesinin üçüncü fıkrasında ise yerel mevzuata uyulmasının mecbur olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlığının müsait görüşleri alınmak koşuluyla sözleşmelere hüküm konulabilmesine olanak sağlandığı; T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği ile davacı arasında imzalanan ve 01/01/2001-10/06/2001 dönemini kapsayan Hizmet Sözleşmesinin 10/c maddesinde de, yerel yasalara uyma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde, amel sonu tazminatı ödenebileceğinin öngörüldüğü dikkate alındığında; yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya, anılan Esaslar’ın değişik 7/3 maddesinde öngörülen tutarda, amel sonu tazminatı ödenmesi gerekir.T.C.D A N I Ş T A YONİKİNCİ DAİREEsas No: 2020/5030Karar No: 2022/264TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … BaşkanlığıVEKİLİ: I. Hukuk Müşaviri …KARŞI TARAF (DAVACI) : …VEKİLİ: Av.İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ:Dava konusu istem: K.K.T.C. vatandaşı olan ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde yerel katip-sekreter olarak vazife yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacının; vazife yaptığı döneme ilişkin olarak amel sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10/08/2010 tarihli işlemin iptali ile amel sonu tazminatının görevinin sona erdiği tarihten itibaren işletilecek avans faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 20/11/2018 tarih ve E:2018/3034, K:2018/5446 sayılı bozma kararına uyularak; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde vazife yapmakta iken sözleşmesi sona eren davacıya K.K.T.C. mevzuatında amel sonu tazminatı, emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatı adı altında toptan ödeme yapılmasını mecbur kılan bir düzenlemenin bulunmadığı; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 7. maddesinin üçüncü fıkrasında ise yerel mevzuata uyulmasının mecbur olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlığının müsait görüşleri alınmak koşuluyla sözleşmelere hüküm konulabilmesine olanak sağlandığı; T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği ile davacı arasında imzalanan ve 01/01/2001-10/06/2001 dönemini kapsayan Hizmet Sözleşmesinin 10/c maddesinde de, yerel yasalara uyma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde, amel sonu tazminatı ödenebileceğinin öngörüldüğü dikkate alındığında; yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya, anılan Esaslar’ın 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişik 7/3 maddesinde öngörülen tutarda, amel sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan tutarın idareye başvuru tarihinden (25/06/2010) itibaren işletilecek yasal faizi ile beraber davacıya ödenmesine karar verilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Usul yönünden, dava açma ve amel sonu tazminatı talep etme hakkının zaman aşımına uğradığı, ayrıca aynı konuda daha önce Lefkoşa Kaza Mahkemesinde açılan davanın ret ile sonuçlandığı; esasa ilişkin olarak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 7. maddesinin birinci fıkrasında yurtdışı teşkilatında çalışan yabancı uyruklu sözleşmeli personele amel sonu tazminatı ödenmeyeceğinin kurala bağlandığı; Maliye Bakanlığının 18/09/2001 tarihli yazısına istinaden, yerel yasalarda amel sonu tazminatı ödenmesini mecbur kılan bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, davacıya söz konusu tazminatın ödenmediği; yürürlükteki mevzuata ve hizmet sözleşmesinde yer meydan hükümlerine göre, davacıya amel sonu tazminatı ödenmesinin olası bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:HUKUKİ DEĞERLENDİRME:2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.KARAR SONUCU:Açıklanan nedenlerle;1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kalınan tutarın idareye başvuru tarihinden (25/06/2010) itibaren işletilecek yasal faizi ile beraber davacıya ödenmesi yolundaki… İdare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar ıslah yolu aleni olmak üzere 27/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.