DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

ABONE OL
6 Eylül 2022 00:11
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Dava konusu olayda, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak vazife yapmakta olan davacı kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda doktora eğitimi yapmak yerine öbür bir üniversiteye kayıt yaptırmıştır.Bunun üzerine ilgili yükseköğretim kurumu tarafından adı geçenin vazife süresinin uzatılmayarak ilişiği kesilmiştir.İlk radde mahkemesi, davacının istihdam edildiği araştırma görevlisi kadrosunun her defasında bir yıl için uzatılan ve bu kapsamda takdir hakkının olduğu bir kadro olduğu, dolayısıyla ilgilinin yüksek lisans mezuniyeti sonrası öbür bir üniversitede doktora eğitimine başlaması göz önüne alınarak ilişiğinin kesilmesinin hukuka müsait olduğuna karar verilmiştir.Anılan işlem Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından onanmıştır. T.C.D A N I Ş T A YSEKİZİNCİ DAİREEsas No : 2018/1505Karar No : 2022/775TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …VEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVALI) : … Üniversitesi RektörlüğüVEKİLİ : Av. …KAPAT [X]İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak vazife yapmakta olan davacı tarafından, öbür bir üniversitede doktora programına kayıt yaptırması nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu’nun … tarih ve … sayılı kararı uyarınca Rektörlük makam oluru ile vazife süresinin uzatılmamasına ilişkin … tarih ve … sayılı davalı idare işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile beraber ödenmesi istenilmiştir.İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacının istihdam edildiği kadronun özelliği itibariyle her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilecek pozisyonda olması ve bu özelliği gereği de idarenin atamalarda takdir hakkının mevcut olmasının söz konusu olduğu, davacının fakülteden ilişiğinin kesilmeden önceki son kere vazife süresinin uzatılması durumu incelendiğinde 14/02/2015 tarihinden yüksek lisans eğitimini bitireceği 10/09/2015 tarihine kadar vazife süresinin uzatıldığı ve davacının 04/09/2015 tarihinden itibaren öbür bir üniversitede doktora eğitimine başlaması hususu göz önüne alındığında, idarenin davacının 15/11/2015 tarihinden itibaren vazife süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesine yönelik kullandığı takdir hakkını hukuka müsait olduğu sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından; müvekkilinin davalı üniversitede vazife yaptığı süre boyunca kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirdiği, herhangi bir disiplin cezası almadan görevini başarı ile yürüttüğü, kendisine verilen görevlerinin yanında akademik olarak da çalışmalarını en iyi şekilde tamamladığı, davalı idarece müvekkilinin hizmetine ihtiyaç duyulmadığına ilişkin herhangi bir somut bilgi vesika bulunmadan sözleşmesinin yenilenmediği, biricik gerekçe olarak öbür bir üniversitede doktora eğitimine devam etmesinin gösterildiği, müvekkili ile benzer şekilde öbür üniversitede lisansüstü eğitimi yapıp davalı üniversitede araştırma görevlisi olarak vazife yapan üç kişinin sözleşmelerinin uzatıldığı, Bilgi Üniversite’sinde kazandığı doktora programına sadece bir ders kayıt yaptırdığı ve bu dersin de mesai saatleri dışında 19.00-22.00 arasında yapıldığından mesaisine gelmesini engellemediği, dolayısıyla bu hususun biricik başına gerekçe olamayacağı, üniversiteye hizmet veren, bir araştırma görevlisi olarak tüm akademik ve idari işleri yapan, her devre ders yardımcılığı yapan, sınavlara gözetmenlik yapan ve sınav kağıtlarını okuyan ve araştırma görevlisi kadrosuna atanmak için aranan tüm koşulları sağlayan müvekkilinin sözleşmesinin, haklı bir nedene dayanmaksızın yenilenmediği ve davalı idarece takdir hakkının keyfi kullandığı ileri sürülerek dava konusu işlemi hukuka müsait bulan istinaf kararının bozulması istenilmiştir.KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından; davacının, açılan doktora programına yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmediği, doktora programına kabul edilmeyen davacının araştırma görevlisi kadrosunda istihdam edilmesi gerektiği yönünde üniversitenin zorlanamayacağı, davacının öbür bir üniversitede doktora eğitimine başladığı hususu da göz önüne alındığında akademik birimine fiilen ve verimli bir şekilde katkı sağlamayacağının aleni olduğu, sonuç olarak kamu yararı ve hizmetin gerekliliği ilkelerine müsait olarak dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …’NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya müsait olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:HUKUKİ DEĞERLENDİRME:Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.Temyizen incelenen karar usul ve hukuka müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.KARAR SONUCU:Açıklanan nedenlerle,1. Temyiz isteminin reddine,2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,3. Kesin olarak, 11/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.